Δομή

Η AEGEE δραστηριοποιείται σε δύο επίπεδα:

  1. τοπικό επίπεδο (τοπικά παραρτήματα-αντένες) π.χ. AEGEE–Πάτρα, AEGEE-Αθήνα κλπ.
  2. ευρωπαϊκό επίπεδο: παρέχει μια πλατφόρμα για διεθνή συνεργασία μέσω των διαπολιτισμικών ομάδων. Εδώ ανήκουν η Αγορά, το EBM, το CD, οι διάφορες επιτροπές (commissions) και οι ομάδες δράσης (working groups) της AEGEE.


Δεν υπάρχει εθνικό επίπεδο!

Κύρια πεδία δράσης

  1. Ενεργός δράση
  2. Πολιτιστική ανταλλαγή
  3. Ανώτερη εκπαίδευση
  4. Ειρήνη και σταθερότητα


Όλα οι δράσεις της AEGEE σχετίζονται με έναν τουλάχιστον από αυτούς τους 4 κύριους πυλώνες δράσης.

Σκοποί

  • Να προωθήσει μια ενωμένη Ευρώπη χωρίς προκαταλήψεις.
  • Να βοηθήσει στη δημιουργία μιας ανεκτικής και ανοικτής κοινωνίας.
  • Να ενδυναμώσει τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη συνεργασία, την κινητικότητα και την ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση.Ομάδες Εργασίας (Working Groups)

Culture WG
Visa Freedom Fighters WG
International Politics WG
Academy - Human Resources WG
Dance WG
Environmental WG
Human Rights WG
Education WG
Information Technology Committee
Public Relations Committee